Drobečková navigace

Úvod > Školka > Aktuality

Aktuality


PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MŠ DO 28. BŘEZNA 2021

Datum konání: 21. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Mateřská škola tedy zůstává zatím uzavřena do 28. března 2021. Pro děti pracovníků vybraných profesí nezbytných pro chod státu (zdravotníky, hasiče apod.) zajišťují i nadále vzdělávání a péči vybrané MŠ.


Publikováno 21. 3. 2021 12:02

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Datum konání: 3. 5. 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOV, MORAVSKÁ HUZOVÁ 60

příspěvková organizace, 783 13 Štěpánov

IČO: 70640114                                                                                                                                                                                     telefon: 585 386 748, 739 300 006

ZÁPIS

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti

s onemocněním COVID-19 bude zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 probíhat v souladu s právními předpisy (Školským zákonem, § 34 odst. 2)

 

od pondělí 3. května do pátku 7. května 2021

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dovrší-li k 31. srpnu 2021 pěti let).

A děti, kterým byl (bude) při zápisu do ZŠ v roce 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Bližší informace a dokumenty budou zveřejněny od 6. dubna 2021 na webových stránkách školy www.skolkahzova.cz, vstupních dveřích MŠ.


Publikováno 17. 3. 2021 11:09

Zápis k povinné školní docházce v ZŠ Štěpánov AKTUALIZACE

Datum konání: 6. 4. 2021 - 9. 4. 2021

Zápis k povinné školní docházce v ZŠ Štěpánov aktuálních (nových) informací k zápisu do 1. ročníku ZŠ Štěpánov.

od 6. 4. do 9. 4. 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců
Zápis do 1. ročníku. Zapisovat se budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které mají povolený odklad školní docházky do 31. 8. 2021.

Zápis do 1. ročníku - aktualizace .pdf

zápis rok 2021.pdf


Publikováno 15. 3. 2021 17:35

Zápis do 1. ročníku ZŠ Štěpánov

Datum konání: 9. 4. 2021

Základní škola Štěpánov
pořádá 9. 4. 2021 od 10:00 do 17:00
Zápis do 1. ročníku.
Zapisovat se budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které mají povolený odklad školní docházky do 31. 8. 2021.


Publikováno 13. 3. 2021 21:13

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2021

Datum konání: 27. 2. 2021

Informace k provozu mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová 60, p. o. od 27. února 2021 do 21. března 2021


Na základě usnesení vlády ČR č. 200, o přijetí krizového opatření, ze dne 26. 2. 2020 a podle školského zákona se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.


Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová bude od pondělí 1. března 2021 do 21. března uzavřena.


Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

OŠETŘOVNÉ:
odkaz zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Pokud si bude chtít zákonný zástupce dítěte vyzvednout osobní věci dětí z MŠ má možnost tak učinit po předešlé tel. domluvě t.: 585 386 748, 739 300 006.


Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Další informace budou zákonným zástupcům dětí poskytnuty po zaslání Metodiky z MŠMT v příštím týdnu.


Bude-li něco nejasného, nebo budete-li mít další otázky, odpovíme na email MŠ (info@skolkahuzova.cz) nebo telefonicky (585 386 748, 739 00 006)

 

Milada Vlková, ředitelka školy


Publikováno 10. 3. 2021 10:38

VYHODNOCENÍ ZÁPISU na školní rok 2020/2021

Datum konání: 4. 6. 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOV

Moravská Huzová 60, příspěvková organizace

PSČ 783 13 Štěpánov

IČO: 706 40 114                                                                                                                                                                               tel.: 585 386 74, 739 300 006

___________________________________________________________________________

V Moravské Huzové dne 28. 05. 2020         

                                                          

ROZHODNUTÍ

 

O přijetí ke vzdělávání v mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace od školního roku 2020/2021

Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje uvedeným žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání  v Mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace.

 

Počet přijatých žádostí: 23

 

Mateřská škola umístila z podaných žádostí dle kritérií účastníky takto:

Z 23 přihlášených (podaných žádostí) bylo přijato 5 dětí – 3 až 4 letých dle § 34 zákona 561/2004 Školského zákona – kritérium č. 2, tři děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu dle věku od nejstaršího po nejmladší, které dovrší k 31. 12. 2020 3 let – kritérium 3. A jedno dítě s trvalým pobytem v obci Štěpánov, dle data narození od nejstaršího po nejmladší (dítě s povinným předškolním vzděláváním) – kritérium č. 4. Celkem bylo obsazeno 9 míst. Ostatní účastníci nebyli přijati.

 

Přijatí účastníci:

Uchazeč s registračním číslem

Výsledek řízení

23

přijat/a

7

přijat/a

15

přijat/a

14

přijat/a

6

přijat/a

18

přijat/a

8

přijat/a

13

přijat/a

22

přijat/a

 

Odůvodnění

 

               Zákonný zástupce přihlásil výše uvedené dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu. Na základě kritérií pro přijímání dětí ředitelka školy rozhodla o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová.

 

Poučení

               Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány poštou. Místo: Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, p. o., Moravská Huzová 60, 783 13 Štěpánov.

 

 

Informativní schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí se uskuteční v Mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, p. o. (v Obecním domě) ve středu 17. června 2020 v 16. 00 hod.

                                                                                

         Mgr. Milada Vlková, ředitelka školy


Publikováno 4. 6. 2020 12:13

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

 

Na základě vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.,§ 3

 

Oznamujeme rodičům, že provoz mateřské školy bude přerušen v době hlavních prázdnin, a to od 20. července  2020 do 31. srpna 2020

 

Provoz bude zahájen v úterý 1. září  2020

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                                                                     Mgr. Milada Vlková

                                                                                                                                                 ředitelka mateřské školy


Publikováno 26. 5. 2020 8:23

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2020/2021

Datum konání: 11. 5. 2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Štěpánov, Moravská Huzová

Ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a způsob, jak podat žádost o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021.

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Prosíme rodiče, aby četli pozorně!!!

Místo pro podání žádosti

Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace
Moravská Huzová 60
783 13 Štěpánové

Kontaktní údaje

Telefon 585 386 748, 739 300 006 - kontaktní osoba Milada Vlková, ředitelka školy

E-mail: info@skolkahuzova.cz

Web.: https://www.skolkahuzova.cz

Termín a forma zápisu (podání žádosti)

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 probíhat v souladu s právními předpisy (školským zákonem, § 34 odst. 2)

 

od pondělí 11. do čtvrtka 14. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Plnění povinnosti předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dovrší-li k 31. srpnu 2020 dítě pěti let).

A děti, kterým byl (bude) při zápisu do ZŠ v roce 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží kopii očkovacího kalendáře a čestné prohlášení k očkování.
 • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 • přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Způsoby pro podání žádosti k přijetí do MŠ

 • datovou schránkou (ID datové schránky školy: 77jkz9x)
 • zaslat e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) zaslat na adresu: info@skolkahuzova.cz
 • zaslat poštou, řádně podepsané, na adresu:

          Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, p. o.
          Moravská Huzová 60
          783 13 Štěpánov

 • osobním vhozením žádosti do poštovní schránky MŠ – označené „ZÁPIS DO MŠ 2020/2021 (schránka je umístěna u vstupu – dveří do výdejny jídla MŠ)
 • osobním podáním - v krajním případě, dle konkrétní situace po předchozí telefonické domluvě lze podat žádost osobně v kanceláři ředitelky MŠ (telefon: 739 300 006). Tento telefonní kontakt můžete také využít pro konzultace k přihláškám (denně od 11. do 14. května 2020 v době od 8. 00 do 12. 00 hod.).

K zápisu dítěte do MŠ je třeba zaslat

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (možnost ke stažení na webových stránkách školy: www.skolkahuzova.cz v odd. PRO RODIČE – DOKUMENTY, popř. je možné vyzvednout po tel. domluvě v MŠ)
 • prostou kopii rodného listu dítěte (v kopii, prosím, rodná čísla anonymizujte (začerněte) v souladu s GDPR)
 • Čestné prohlášení o řádném očkování (www.skolkahuzova.cz v odd. PRO RODIČE - DOKUMENTY)+ prostou kopii očkovacího průkazu, popř. potvrzení lékaře (lékaře kontaktujte dálkově) o tom, že dítě nemohlo být očkováno z vážných zdravotních důvodů (má trvalou indikaci) nebo je proti nákaze imunní. Nemusí dokládat zákonný zástupce dítěte, které bude ve školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • pokud se žádost týká dítěte s OŠD (s odkladem školní docházky v roce 2020/2021) je třeba zaslat kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky
 • kopie doporučení, závěrů z vyšetření dítěte školským poradenským zařízením (PPP, SPC), zpráva lékaře aj. pokud takové vyšetření máte
 • Žádost o individuální vzdělávání (žádáte-li o něj) najdete na www.skolkahuzova.cz v odd. PRO RODIČE - DOKUMENTY

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Nepovinné

V případě, že Vaše dítě trpí nějakým onemocněním, poruchou, zvláštním zdravotním nebo jiným omezením … apod. (např. cukrovka, epilepsie, alergie, potíže s vyprazdňováním, dítě nemluví, …) nebo naopak se jedná o dítě s mimořádným nadáním, je dobré vepsat tuto skutečnost do žádosti, aby měla mateřská škola čas vytvořit podmínky pro vzdělávání, nebo vás včas informovat, doporučit potřebná opatření či jiná řešení. Také můžete tuto skutečnost konzultovat přímo s ředitelkou školy nejlépe formou e-mailu: info@skolkahuzova.cz

Přidělení registračního čísla

Po podání žádosti, prostřednictvím e-mailu nebo SMS vám bude sděleno přidělení registračního čísla. Je nutné zpětně potvrdit přijetí tohoto registračního čísla ve tvaru (BERU NA VĚDOMÍ + podpis zákonného zástupce), aby mohlo být považováno za předané.

Místo trvalého pobytu

Místo trvalého pobytu ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Máte-li trvalé bydliště v jiné obci a skutečně bydlíte v obci Štěpánov, je nutné toto prokázat kopií kupní nebo nájemní smlouvy.

Zastupování dítěte ve věci přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je zákonný zástupce (rodič), je potřeba, aby doložila též své oprávnění dítě zastupovat.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Seznam nově přijatých dětí na školní rok 2020/2021 (pod číselným kódem – registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvkové organizace do 4. června 2020. O termínu informativní schůzky budou rodiče včas informováni.

Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy obdrží zákonný zástupce dítěte písemně do 30 dnů od podání žádosti.

Kritéria pro přijímání na školní rok 2020/2021

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu Mateřské školy Štěpánov, Moravské Huzové 60, příspěvkové organizace, vychází ředitelka z kritérií pro přijímání na školní rok 2020/2021 (viz. Webové stránky mateřské školy – www.skolkahuzova.cz v odd. PRO RODIČE - DOKUMENTY)

Zkušební lhůta pobytu dítěte v mateřské škole

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Počet dětí, které je možné přijmout

Na školní rok 2020/2021 bude mateřská škola přijímat 9 dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

Všechny tyto, výše zmíněné dokumenty najdete v odd. PRO RODIČE – DOKUMENTY

Moravská Huzová 20. 4. 2020
Mgr. Milada Vlková, ředitelka školy


Publikováno 21. 4. 2020 9:51

MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÁ HUZOVÁ BYLA OCENĚNA

Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. Celosvětově se slaví 5. října. Ale v České republice je určen na 28. března, kdy je výročí narození, celosvětově uznávaného, Jana Amose Komenského. V tento den jsou tradičně oceňováni učitelé.

Letos získala ocenění starosty obce, Mgr. Jiřího Šindlera, za dlouholetou péči, výchovu a vzdělávání o nejmenší generaci občánků naší obce i mateřská škola Moravská Huzová.

Tohoto ocenění si velice vážíme a je pro nás závazkem pro udržení kvality naší práce.

IMG_20200403_204023_resized_20200403_084540196.jpg

Děkujeme panu starostovi, rodičům a příznivcům školy za přízeň, podporu a toto ocenění.

 

                                                                                                                                                             ředitelka, Milada Vlková a zaměstnanci mateřské školy   


Publikováno 6. 4. 2020 8:17

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Datum konání: 2. 4. 2020

Vážení rodiče, příznivci školy

Obec Štěpánov vyhlásila 31. 3. 2020 veřejnou finanční sbírku na pořízení plicního ventilátoru a podporu financování léčby onemocněním COVID-19 ve Fakultní nemocnici. I já se připojuji k poděkování pana starosty Vám všem, kteří se jakkoli podílíte na boji s touto nemocí. A obracím se na Vás, chcete-li někdo, nebo máte-li možnost drobnou částkou přispěti. Pomoci můžete také šířením této informace dále. 

Transparentní účet sbírky 1. 4. 2020.pdf

transparentní účet: 4211327052/6800

Přeji Vám i vašim rodinám pevné zdraví a děkuji.

Mgr. Milada Vlková

 


Publikováno 2. 4. 2020 21:39


PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Na základě rozhodnutí Rady obce Štěpánov č. 41 a doporučení MŠMT se, od 13. 3. 2020 od 17. 00 hod.,

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠUJE

 

do odvolání.

 

Strava je automaticky všem strávníkům (dětem) odhlášena. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v Mateřské škole dne 16. 3. 2020 od 6. 00 hod. do 16. 00 hod. Prosíme i o vyzvednutí osobních věcí dětí ze skříněk. O opětovném zahájení provozu mateřské školy Vás bude škola informovat telefonicky a na webových stránkách školy (www.skolkahuzova.cz). V případě potřeby během přerušení provozu školy můžete školu kontaktovat na tel. č. 585 386 748, 739 300 006.

 

V Moravské Huzové dne13. 3. 2020                Mgr. Milada Vlková, ředitelka školy