Drobečková navigace

Úvod > Školka > Aktuality > Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка                  Mgr. Milada Vlková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

      які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

      які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою        для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 14. 6. 2022, 13. 00 – 14. 00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, p. o. – kancelář ředitele MŠ

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

       Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської                         Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3          місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

      a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi https://www.edu.cz/ nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії https://www.edu.cz/, або можна          забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

      b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

      c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

      d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на  31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

      Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU

 1. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem dočasného pobytu ve školském spádovém obvodu pro Mateřskou školu Štěpánov, Moravská Huzová 60, p. o., které dosáhne pěti let do 31. 8. 2022, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 • Dítě s místem dočasného pobytu ve školském spádovém obvodu pro Mateřskou školu Štěpánov, Moravská Huzová 60, p. o., které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně tří let věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 • Dítě s místem dočasného pobytu ve školském spádovém obvodu pro Mateřskou školu Štěpánov, Moravská Huzová 60, p. o., které dovrší do 31. 12. 2022 nejméně tří let věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 • Dítě s místem dočasného pobytu ve školském spádovém obvodu města Štěpánov, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně tří let věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 • Ostatní děti v pořadí, podle data narození, od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění volné kapacity školy.
 1. Seznam nově přijatých dětí na školní rok 2022/2023 (pod číselným kódem – registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích školy. Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy obdrží zákonné zástupci dětí písemně do 30 dnů od podání žádosti.
 2. Kontaktní údaje

Telefon +420 585 386 748, +420 739 300 006 – kontaktní osoba Milada Vlková, ředitelka školy

E-mail: info@skolkahuzova.cz

Web.: www.skolkahuzova.cz

V /м. Moravské Huzové             dne/дата 27. 5. 2022                                              

Mgr. Milada Vlková

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка