Drobečková navigace

Úvod > Školka > Aktuality > ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2020/2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2020/2021Datum konání:
11.5.2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Štěpánov, Moravská Huzová

Ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a způsob, jak podat žádost o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021.

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Prosíme rodiče, aby četli pozorně!!!

Místo pro podání žádosti

Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace
Moravská Huzová 60
783 13 Štěpánové

Kontaktní údaje

Telefon 585 386 748, 739 300 006 - kontaktní osoba Milada Vlková, ředitelka školy

E-mail: info@skolkahuzova.cz

Web.: https://www.skolkahuzova.cz

Termín a forma zápisu (podání žádosti)

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 probíhat v souladu s právními předpisy (školským zákonem, § 34 odst. 2)

 

od pondělí 11. do čtvrtka 14. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Plnění povinnosti předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dovrší-li k 31. srpnu 2020 dítě pěti let).

A děti, kterým byl (bude) při zápisu do ZŠ v roce 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží kopii očkovacího kalendáře a čestné prohlášení k očkování.
 • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 • přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Způsoby pro podání žádosti k přijetí do MŠ

 • datovou schránkou (ID datové schránky školy: 77jkz9x)
 • zaslat e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) zaslat na adresu: info@skolkahuzova.cz
 • zaslat poštou, řádně podepsané, na adresu:

          Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, p. o.
          Moravská Huzová 60
          783 13 Štěpánov

 • osobním vhozením žádosti do poštovní schránky MŠ – označené „ZÁPIS DO MŠ 2020/2021 (schránka je umístěna u vstupu – dveří do výdejny jídla MŠ)
 • osobním podáním - v krajním případě, dle konkrétní situace po předchozí telefonické domluvě lze podat žádost osobně v kanceláři ředitelky MŠ (telefon: 739 300 006). Tento telefonní kontakt můžete také využít pro konzultace k přihláškám (denně od 11. do 14. května 2020 v době od 8. 00 do 12. 00 hod.).

K zápisu dítěte do MŠ je třeba zaslat

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (možnost ke stažení na webových stránkách školy: www.skolkahuzova.cz v odd. PRO RODIČE – DOKUMENTY, popř. je možné vyzvednout po tel. domluvě v MŠ)
 • prostou kopii rodného listu dítěte (v kopii, prosím, rodná čísla anonymizujte (začerněte) v souladu s GDPR)
 • Čestné prohlášení o řádném očkování (www.skolkahuzova.cz v odd. PRO RODIČE - DOKUMENTY)+ prostou kopii očkovacího průkazu, popř. potvrzení lékaře (lékaře kontaktujte dálkově) o tom, že dítě nemohlo být očkováno z vážných zdravotních důvodů (má trvalou indikaci) nebo je proti nákaze imunní. Nemusí dokládat zákonný zástupce dítěte, které bude ve školním roce 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • pokud se žádost týká dítěte s OŠD (s odkladem školní docházky v roce 2020/2021) je třeba zaslat kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky
 • kopie doporučení, závěrů z vyšetření dítěte školským poradenským zařízením (PPP, SPC), zpráva lékaře aj. pokud takové vyšetření máte
 • Žádost o individuální vzdělávání (žádáte-li o něj) najdete na www.skolkahuzova.cz v odd. PRO RODIČE - DOKUMENTY

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Nepovinné

V případě, že Vaše dítě trpí nějakým onemocněním, poruchou, zvláštním zdravotním nebo jiným omezením … apod. (např. cukrovka, epilepsie, alergie, potíže s vyprazdňováním, dítě nemluví, …) nebo naopak se jedná o dítě s mimořádným nadáním, je dobré vepsat tuto skutečnost do žádosti, aby měla mateřská škola čas vytvořit podmínky pro vzdělávání, nebo vás včas informovat, doporučit potřebná opatření či jiná řešení. Také můžete tuto skutečnost konzultovat přímo s ředitelkou školy nejlépe formou e-mailu: info@skolkahuzova.cz

Přidělení registračního čísla

Po podání žádosti, prostřednictvím e-mailu nebo SMS vám bude sděleno přidělení registračního čísla. Je nutné zpětně potvrdit přijetí tohoto registračního čísla ve tvaru (BERU NA VĚDOMÍ + podpis zákonného zástupce), aby mohlo být považováno za předané.

Místo trvalého pobytu

Místo trvalého pobytu ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Máte-li trvalé bydliště v jiné obci a skutečně bydlíte v obci Štěpánov, je nutné toto prokázat kopií kupní nebo nájemní smlouvy.

Zastupování dítěte ve věci přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je zákonný zástupce (rodič), je potřeba, aby doložila též své oprávnění dítě zastupovat.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Seznam nově přijatých dětí na školní rok 2020/2021 (pod číselným kódem – registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvkové organizace do 4. června 2020. O termínu informativní schůzky budou rodiče včas informováni.

Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy obdrží zákonný zástupce dítěte písemně do 30 dnů od podání žádosti.

Kritéria pro přijímání na školní rok 2020/2021

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu Mateřské školy Štěpánov, Moravské Huzové 60, příspěvkové organizace, vychází ředitelka z kritérií pro přijímání na školní rok 2020/2021 (viz. Webové stránky mateřské školy – www.skolkahuzova.cz v odd. PRO RODIČE - DOKUMENTY)

Zkušební lhůta pobytu dítěte v mateřské škole

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Počet dětí, které je možné přijmout

Na školní rok 2020/2021 bude mateřská škola přijímat 9 dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

Všechny tyto, výše zmíněné dokumenty najdete v odd. PRO RODIČE – DOKUMENTY

Moravská Huzová 20. 4. 2020
Mgr. Milada Vlková, ředitelka školy